รีโนเวทบ้านต้องขออนุญาตหรือไม่

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้านและรีโนเวท เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริงและรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง”

รีโนเวทบ้านต้องขออนุญาตหรือไม่

รีโนเวทบ้านต้องขออนุญาตหรือไม่

รับรีโนเวทบ้าน เราคือบริษัทรับสร้างบ้านและอาคารรวมถึงงานรีโนเวท สิ่งที่ได้รับการถามมาโดยตลอดจากลูกค้า คงเป็นคำถามที่ว่า ต้องขออนุญาตหรือไม่ เพราะลูกค้าทุกท่านก็คงอยากที่จะรีโนเวทปรับปรุงบ้านด้วยความสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีไครมาสั่งหยุดและสั่งให้รื้อถอนออกจากเขตหรือเทศบาลหรือไม่

การรีโนเวทบ้านหรือตึกแถวจะต้องขออนุญาตกับทางเขตหรือเทศบาลหรือไม่นั้น คำตอบคือต้องขออนุญาตครับ แต่จะมีขั้นตอนที่ง่ายนิดเดียวหากการรีโนเวทนั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับโครงสร้างเลย จึงแบ่งการขออนุญาตการก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1 การรีโนเวทที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้าง เป็นการรีโนเวทความสวยงามทั่วไป เช่น การก่อผนังฉาบปูน ทาสี เปลี่ยนประตูหน้าต่างทั่วไป การรีโนเวทลักษณะนี้ตามหลักก็ต้องไปเขียนใบขอตกแต่งต่อเติมที่เขตหรือเทศบาล(แต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้ไปขอกัน) การขออนุญาตนั้นก็แค่ไปเขียนใบคำขอและใส่รายละเอียดการตกแต่งลงไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนำไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ เพียงเท่านี้ก็สามารถกลับมารีโนเวทบ้านได้อย่างสบายใจ แต่หากไม่ได้ขอ หากเกิดการร้องเรียนจากบ้านข้างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียง ความสะอาดหรืออื่นๆ ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตได้ในอนาคต

2.การรีโนเวทที่เกี่ยวกับโครงสร้าง (โดยทั่วไปจะเรียกว่าดัดแปลงอาคาร) จะต้องมีการเตรียมเอกสารต่างๆที่มากขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาว่าการรีโนเวทนั้นจะไม่ไปก่ออันตรายให้กับพื้นที่ข้างเคียงจนได้รับความเสียหาย เอกสารที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารของเจ้าของอาคารและแบบที่ต้องการจะรีโนเวทเช่น แปลน รูปด้านรูปตัด ผังไฟฟ้า สุขาภิบาล รายการคำนวณ ซึ่งแบบเหล่านี้ทางบริษัทรับรีโนเวทจะเป็นผู้เขียนให้เพื่อให้เจ้าของอาคารได้นำไปขออนุญาตได้

ขั้นตอนในการขออนุญาตกับทางเขตหรือเทศบาล

1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ,  ดัดแปลงอาคาร ,  รื้อถอนอาคาร  (แบบ  ข.1)
2.เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว  ท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้
2.1  ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร  ภายใน  45  วัน  นับแต่วันที่ขออนุญาต
2.2  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร  (แบบ  อ.1)  ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้  หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียว  กันกับการขออนุญาตใหม่

หลักฐานที่ต้องเตรียมประกอบการขออนุญาต

หลักฐานที่สำคัญ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน  จำนวน  1  ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินจำนวน  1  ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง  จำนวน  1  ชุด
4. แบบแปลน  ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลนจำนวน  4  ชุด  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1  รายการประกอบแบบ                                  4.2  แผนที่สังเขป
4.3   รูปแปลนพื้น                                             4.4  รูปด้าน  4  ด้าน
4.5   รูปตัด  2  ด้าน                                          4.6  รูปโครงหลังคา
4.7   รูปแปลนคาน , คานคอดิน,ฐานราก            4.8  รูปขยายส่วนต่าง ๆ  ของโครงสร้าง  (คาน , เสา, ฐานราก)
4.9  รูปแปลนไฟฟ้า , สุขาภิบาล                        4.10  รายการคำนวณ  (กรณีเป็นอาคาร  2  ชั้นขึ้นไป)

5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่)
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
(กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า  50  ซม.)

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง       ฉบับละ  20  บาท
2.  ใบอนุญาตดัดแปลง      ฉบับละ  10  บาท
3.  ใบอนุญาตรื้อถอน         ฉบับละ  10  บาท
4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  ฉบับละ  10  บาท
5.  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  ฉบับละ  20  บาท
6.  ใบรับรอง                        ฉบับละ  10  บาท
7.  ใบแทนใบอนุญาตหรือ  ใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ  10  บาท

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต

1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง       ฉบับละ  20  บาท
2.  ใบอนุญาตดังแปลง       ฉบับละ  10  บาท
3.  ใบอนุญาตรื้อถอน         ฉบับละ  10  บาท
4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายฉบับละ  10 บาท

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต

1.      อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน  12  เมตร  ตารางเมตรละ  0.5  บาท
2.      อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น  หรือสูงเกิน  12  เมตร  แต่ไม่เกิน  15  เมตร  ตารางเมตรละ  2  บาท
3.      อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน  15  เมตร  ตารางละ  4  บาท
4.      อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำหนักน้ำหนักบรรทุกเกิน  50  กก.  ต่อหนึ่งตารางเมตร  ตารางเมตรละ  4  บาท
5.      พื้นที่ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  ตารางเมตรละ  0.5  บาท
6.      ป้ายตารางเมตรละ  4  บาท
7.      อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาวเช่น  เขื่อน  ท่อ  หรือทางระบายน้ำ  รั้ว  กำแพง  ติดตามความยาว  เมตรละ  1  บาท

ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ก็ตามสูญหายให้แจ้งความ แล้วนำใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล  เพื่อนขอรับใบแทนใบอนุญาตนั้น แต่ถ้าใบอนุญาตใดๆ ชำรุดในสาระสำคัญ ให้นำใบอนุญาตนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต

สรุปก็คือต้องมีการขออนุญาตไม่ว่าจะทำการใดๆเกี่ยวกับอาคาร แต่ขั้นตอนจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการรีโนเวทนั้นไปยุ่งกับโครงสร้างอาคารและเปลี่ยนระบบไฟฟ้าไปมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง โดยทางเขตหรือเทศบาลจะดูแค่การรีโนเวทบ้านของท่านนั้นจะสร้างอันตรายได้หรือไม่ในอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อนบ้านนั่นเอง

>>อ่านเพิ่มเติมบทความเกี่ยวกับการซ่อมแซมอาคารเก่าได้ที่นี่ คลิก

>>อ่านเพิ่มเติมการแก้ไขบ้านเก่าเหม็นอับได้ที่นี่ คลิก

“เราเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้านและรีโนเวท เพราะนอกจากเสนองานออกแบบและสร้างบ้านให้แก่ท่านแล้ว เรายังให้ความรู้ในการก่อสร้างด้วย เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านรู้จริงและรู้ทันช่างและได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเอง” บริษัทเรารับออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารทุกประเภทด้วยมัณฑนากรมืออาชีพและทีมช่างคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคาร

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น