รับออกแบบและก่อสร้างโรงงาน

รับออกแบบและก่อสร้างโรงงาน

รับออกแบบและก่อสร้างโรงงาน

รับออกแบบและก่อสร้างโรงงาน เราคือรูปแบบบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องชัดเจนและมีทีมวิศวกรและสถาปนิกที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เพราะการวางแผนก่อสร้างโรงงานนั้นไม่ไช่แค่คิดและจะสามารถดำเนินการจัดหาคนมาทำได้เลย จะต้องมีการวางแผนในหลายขั้นตอนด้วยกันซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับโครงสร้างการทำงานที่สำคัญท่านสามารถเข้าศึกษาได้จากที่นี่ คลิก

งานก่อสร้างเป็นงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และเป็นงานที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว มีงานหลายลักษณะที่ต้องดําเนินการร่วมกัน ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายอันเดียวของแผนงานก่อสร้างนั้น จึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นเครื่องมือที่จะสามารถกํากับให้งานดําเนินไปในแนวทางเดียวกันได้

การวางแผนงานก่อสร้างจึงถูกกําหนดให้เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง แผนงานก่อสร้างจะกําหนดเป้าหมายของงาน กําหนดบทบาทของบุคคลต่างๆ กําหนดลําดับก่อน-หลังของกิจกรรม กําหนดระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม ดังนั้นนอกจากจะใช้แผนงานในการดําเนินงานแล้ว ยังใช้แผนงานในการติดตามประเมินความก้าวหน้างานเพื่อควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นด้วย

ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างที่กําลังจะดําเนินการ จะต้องศึกษาแผนงานก่อสร้างให้เข้าใจในรายละเอียดก่อนงานก่อสร้างจะเริ่มต้น เพื่อทํางานให้ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ นี่คือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในช่วงของการจะเริ่มดำเนินการ

ในการวางแผนการก่อสร้างโรงงานนั้นมีขั้นตอนที่ต้องศึกษาก่อนการก่อสร้างที่สำคัญดังนี้

1 ศึกษาความต้องการในการก่อสร้าง ว่าต้องการจะก่อสร้างออกมาในลักษณะแบบได มีการขนย้ายเครื่องจักรเก่าหรือใหม่เข้ามาหรือไม่ และต้องมีการวางแผนระยะพื้นที่ของการทำงานให้ชัดเจน รวมถึงออฟฟิศมีพนักงานทำงานอยู่กี่คน จะแบ่งสัดส่วนอย่างไร เหล่านี้ล้วนมีผลทั้งสิ้นต่อการวางแผนขนาดของโรงงานว่าจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ บนขนาดที่ดินที่เพียงพอหรือไม่และราคาต่อขนาดพื้นที่นั้นตรงกับงบประมาณที่ตั้งเอาไว้หรือไม่

ในส่วนของขั้นตอนนี้หากยังไม่ทราบที่แน่ชัด อาจหาผู้ที่มีประสบการณ์มาช่วยคิดวางแผนร่วมด้วยก็ได้ นั่นคือบริษัทออกแบบ ที่ทีมออกแบบจะมีประสบการณ์มากเพียงพอที่จะสามารถคำนวณขนาดพื้นที่และงบประมาณที่ต้องการได้ ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับคำตอบในแผนงานนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น(ติดต่อเรา คลิก)

2 ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ เมื่อท่านทราบแล้วว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้และงบประมาณที่ตั้งไว้เพียงพอ ขั้นตอนต่อไปมีความสำคัญ นั่นก็คือการศึกษากฎหมายก่อสร้างถึงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ ข้อห้าม ข้อจำกัดต่างๆ เพราะแต่ละเขตพื้นที่นั้นมีข้อห้ามและข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกัน การศึกษาจะทำให้เราสามารถแก้ไขแบบหรือปรับเปลี่ยนได้ทันและไม่เสียเวลาแก้ไขเมื่อไปถึงขั้นตอนการขออนุญาตกับทางเขตเทศบาลแล้ว ศึกษากฎหมายก่อสร้างเบื้องต้นได้ที่นี่ คลิก

3 ขั้นตอนการออกแบบ เมื่อท่านศึกษาความเป็นไปได้ทั้งการก่อสร้างและกฎหมายข้อกำหนดต่างๆได้อย่างถี่ถ้วนแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการออกแบบเพื่อนำความต้องการเหล่านั้นมาสู่ความเป็นจริง โดยผู้ที่ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นหน้าที่ของสถาปนิกร่วมกับวิศวกรโยธา โดยสถาปนิกนำความต้องการมาจัดสรรแบ่ง Lay-Out ฟังชั่นการใช้งานต่างๆให้สอดคล้องกับทิศทางลมเพื่อการไหลเวียนอากาศของโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานสอดคล้องกับโครงสร้างรับน้ำหนักของเครื่องจักรที่ต้องคำนวณโดยวิศวกร ทั้งหลายเหล่านี้ก็เพื่อให้โรงงานของท่านออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด ทั้งการใช้งานของการทำงานภายในโรงงาน ความปลอดภัยในโรงงาน คุณภาพการทำงานของคนงานและความสวยงามทันสมัย ที่จะเป็นโปรไฟล์ที่ดีให้กับองค์กร เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นที่ท่านต้องให้ความสำคัญ

4 ขออนุญาตตั้งโรงงาน เมื่อแบบผ่านได้รับการอนุมัติจากเจ้าของโรงงานแล้ว หากเสร็จขั้นตอนของการคำนวณโครงสร้างโดยวิศวกรแล้ว ก็สามารถไปขออนุญาตตั้งโรงงานได้เลยโดยเราจำแนกประเภทที่ต้องขอและไม่ขออนุญาตไว้แล้วดังแผนภูมิด้านล่างนี้

5 ขั้นตอนการขออนุญาต ขออนุญาตกับทางเขต อ.บ.ต. เทศบาลฯ หรือสำนักงานจังหวัด ได้เลย ซึ่งเราได้ศึกษากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆไว้แล้วเป็นอย่างดีให้หัวข้อที่2 ก็จะทำให้เราได้รับการอนุญาตก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น โดยในระหว่างการขออนุญาตนี้ก็สามารถนำแบบที่ได้นี้ให้ผู้รับเหมาได้เสนอราคาตีราคาได้ ซึ่งเมื่อได้ผู้รับเหมาและได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้ว ผู้รับเหมาก็จะดำเนินการขออนุญาตอย่างอื่นให้ต่อไป เช่น ขอประปา ไฟฟ้าชั่วคราว หรือการเชื่อมทางกับทางหลัก เป็นต้น

โดยสิ่งที่ต้องเตรียมในการขออนุญาตก่อสร้างมีดังนี้

– เอกสารแสดงสิทธิของที่ดิน ส่วนใหญ่มักจะเป็นโฉนดที่ดิน แสดงว่าจะสร้างในที่ดินใด ถ้าผู้ที่จะสร้างบ้านไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะต้องมีหลักฐานการยินยอมให้สร้างในที่ดินนี้ได้
– แบบก่อสร้าง จัดเตรียมโดยสถาปนิกและวิศวกร โดยรายละเอียดในแบบก่อสร้างจะต้องแสดงผังบริเวณรวม และแสดงแบบรายละเอียดของชั้นต่างๆ รวมถึงแบบแสดงรูปด้านทุกด้าน แสดงรายละเอียดทั้งหมดของงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม
– รายการคำนวณ ของวิศวกรโครงสร้าง เป็นการแสดงว่าอาคารได้ผ่านการออกแบบโดยวิศวกรแล้ว เพื่อให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับก่อสร้างและใช้งานได้
– เอกสารแสดงการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง เพราะส่วนมากแล้ว เจ้าของมักจะไม่ได้เป็นผู้ยื่นเรื่องเอง จึงต้องมีเอกสารการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
– เอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งต้องเป็นวิศวกร และส่วนมากผู้ออกแบบมักจะเซ็นเป็นผู้ควบคุมงานในตอนยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และเมื่อใบอนุญาตก่อสร้างออกแล้ว อาจเปลี่ยนวิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้อื่นแทนครับ – เอกสารอนุญาตการขอจัดตั้งโรงงาน ซึ่งบางที่อาจได้ใช้และแนบป ระกอบการขออนุญาตด้วย

6 การส่งทีมช่างเข้าก่อสร้าง เป็นขั้นตอนของการก่อสร้างที่ดำเนินการส่งช่างเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามมาตราฐานที่ได้วางเอาไว้ซึ่งแต่ละพื้นที่และโครงการก็จะมีมาตราฐานที่ต่างกัน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างแผนควบคุมการทำงานของหน้างานได้ที่นี่ คลิก

7 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นและผู้รับเหมาส่งงาน ก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพของงานต่างๆว่ามีคุณภาพใช้งานได้ดีหรือไม่ ฐานรองเครื่องจักรหรืองานโครงสร้างอื่นใช้งานดีมีปัญหาหรือไม่ ระบบความปลอดภัย การป้องกันภัยต่างๆสามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพหรือเปล่า ต้องมีการเทสและทดสอบให้หมดทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ความปลอดภัยในโรงงานนั้นถูกต้องได้มาตราฐานตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้หรือเปล่า

8 การส่งมอบและย้ายเข้า เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นก็จะเข้าสู่การขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่โรงงาน โดยต้องมีการวางแผนงานถึงการขนย้ายในส่วนนี้ให้สามารถเข้าสู่โหมดการทำงานได้ตามเป้าหมายต่อไป

จะเห็นว่าการคิดก่อสร้างโรงงานนั้นมีขั้นตอนที่อาจยุ่งยากอยู่บ้างแต่ถ้ามีการวางแผนจัดการให้ดีและทีมงานที่มีคุณภาพก็จะสามารถทำการออกมาได้โดยง่าย แต่สำคัญอยู่ที่ทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความสามารถนั่นเอง

>>ติอต่อเราเพื่อเข้าดูงานได้ที่นี่ คลิก

บริษัทเรารับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานทุกประเภทด้วยประสบการณ์การวางแผนงานความสามารถของทีมงานและทีมช่างที่มีคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น