รับก่อสร้างอาคาร

รับก่อสร้างอาคาร

รับก่อสร้างอาคาร เราคือบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานตกแต่งภายในระบบงานTURN KEY ที่การก่อสร้างนั้นจะก่อสร้างออกมาได้จำเป็นต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทเราเป็นระบบ TURN KEY ซึ่งแบ่งออกเป็น

1 Architect / Interior designer คอยทำหน้าที่ออกแบบภายนอกอาคารและตกแต่งภายในอาคารในทุกๆรูปแบบและทุกๆประเภทตามความต้องการ โดยอิงตามหลักพื้นฐานของมาตราฐานงานออกแบบที่ควรจะมี เช่น ทิศทางของลม แสงแดด หลักการจัดวาง เทคนิคการจัดผังและแบบ Lay-Out ให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของอาคารมากที่สุด ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้จะได้ใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในงานแบบ เพื่อให้แบบออกมาสวยงามถูกใจเจ้าของอาคารมากที่สุด สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากความรู้ ไอเดีย และประสบการณ์ทั้งสิ้น

2 Engineer วิศวกรนั้นมีหลายประเภทแบ่งตามประเภทการศึกษา ใบอนุญาตและประสบการณ์ซึ่งจะถุกนำมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของงานก่อสร้างอาคาร เช่น

วิศวกรโยธา จะคอยคำนวณและตรวจสอบงานโครงสร้างของอาคารให้ได้มาตราฐานทางวิศวกรรมเพื่อความแข็งแรงของอาคารโดยจะไม่ส่งผลต่อความเสียหายในอนาคตของอาคาร

วิศวกรงานระบบและไฟฟ้า จะทำหน้าที่ออกแบบและวางระบบงานไฟฟ้า แอร์ ระบบความปลอดภัยต่างๆ ของอาคารให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิศวกรนั้นมีความสำคัญมากในการควบคุมมาตราฐานงานก่อสร้างในประเภทต่างๆในอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ซึ่งวิศวกรนี้จะต้องมีใบอนุญาต (ก.ว.) ตามประเภทที่ได้ศึกษามา ให้งานควบคุมต่างๆถูกต้องตามกฎกระทรวงและพ.ร.บ. ต่างๆ

3 Foreman หรือหัวหน้าช่าง ทำหน้าที่ควบคุมช่างให้สามารถทำงานออกมาได้อย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับหน้างานให้น้อยลง และสามารถทำงานตามแผนงานให้เสร็จได้ตรงตามเวลาที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงช่วยทำให้หน้างานสะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ พื้นที่ทำงานอยู่ในมาตราฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง

4 Mason / Plumber / Electrician ฯลฯ คือช่างประเภทต่างๆที่ทำงานอยู่ในไซต์งาน ไม่ว่าจะเป็นช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างฝ้า ช่างงานระบบต่างๆ รวมถึงช่างเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินหากหน้างานนั้นมีงานตกแต่งภายในด้วย ช่างเหล่านี้ล้วนมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า20ปี เพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพมาตราฐานอย่างสูงสุด

บุคลากรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่องานก่อสร้างอาคาร เพราะการทำงานงานหนึ่งนั้นต้องอาศัยทั้งผู้ออกแบบและวางแผนงาน รวมถึงผู้ที่จะลงมือทำงานงานนั้นให้การทำงานทั้งหลายต่างรวมประสานเป็นหนึ่งทีมงานเดียวกัน งานก่อสร้างอาคารถึงจะสำเร็จลุล่วงลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

โดยขั้นตอนการทำงานก่อสร้างอาคารนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้

1 ขั้นตอนการออกแบบ เป็นขั้นตอนที่ทางสถาปนิกจะเข้าไปสำรวจความต้องการต่างๆ เช็คระยะพื้นดิน ความแข็ง ทิศทางแสงแดด ทิศทางลม ต่างๆ เพื่อให้งานออกแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธธิภาพ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความทิศทางแสงแดดได้ที่นี่ คลิก) จากนั้นจึงกลับมาออกแบบและส่งเจ้าของอาคารให้พิจารณาอนุมัติหรือปรับแก้ไขจนกระทั้งแบบนั้นเสร็จสมบูรณ์

2 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง เมื่อแบบเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของวิศวกรคำนวณโครงสร้างของอาคารให้สามารถสร้างได้อย่างแข็งแรงและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเซ็นรับรองแบบเพื่อให้เจ้าของอาคารได้ส่งแบบขออนุญาตก่อสร้างจากทางเขตหรือเทศบาล การขออนุมัติจากง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับขั้นตอนการออกแบบที่ต้องอ้างอิงจากกฎกระทรวงและพ.ร.บ.กฎหมายก่อสร้างต่างๆ ให้ออกแบบออกมาได้อย่างถูกต้อง (อ่านเพิ่มเติมกฎกระทรวงและพ.ร.บ.การก่อสร้างได้ที่นี่ คลิก)

3 ขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นขั้นตอนที่ส่งช่างและทีมงานเข้าก่อสร้างอาคารหลังจากได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้ว โดยแบ่งระบบงานย่อยออกเป็น

ระบบงานโครงสร้าง เป็นระบบงานที่ต้องส่งช่างเข้าเป็นลำดับแรกเพื่อจัดการในส่วนของฐานรากอาคาร เสาเข็ม และเสาอาคารต่างๆ โดยในขั้นตอนนี้จะไม่มีช่างชุดอื่นที่สามารถเข้าหน้างานได้เลยจนกว่างานโครงสร้างอาคารจะเสร็จสมบูรณ์

-ระบบงานสุขาภิบาล เป็นการส่งช่างประปาเข้าเดินงานระบบประปาต่างๆก่อนการเทพื้น และหลังจากงานระบบประปาชั้นล่างเสร็จแล้วช่างชุดก่อสร้างถึงเข้ามาดำเนินการเทพิ้นขึ้นเสาก่อผนังได้ในขั้นตอนต่อไป

-ระบบงานก่อสร้าง เป็นงานที่มีปริมาณมากที่สุดในบรรดาช่างทั้งหมด เพราะจะต้องส่งช่างเข้าดำเนินการทั้งก่อฉาบ เท และอื่นๆอีกมากก่อนงานชุดอื่นจะเข้าทำงานต่อได้ ซึ่งมีทั้ง ช่างไม้แบบ ช่างปูน ช่างเชื่อมเหล็ก ผูกเหล็ก ฯลฯ

-ระบบงานไฟฟ้า เป็นช่างไฟฟ้าที่ต้องเข้าเดินระบบไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารเป็นช่างที่มีความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วย ช่างไฟฟ้านี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีใบอนุญาตทำงานด้วย ไม่เช่นนั้นระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถรับรองความปลอดภัยการใช้งานได้ถ้าช่างไม่เข้าอบรมและสอบใบอนุญาต

-ระบบงานปรับอากาศ เป็นงานระบบที่ต้องเดินก่อนการทำฝ้าเพดานถ้าเป็นระบบท่อแอร์ และต้องประสานงานสอดคล้องกับงานไฟฟ้าที่ต้องมีการต่อสายด้วย แต่ถ้าเป็นแอร์แขวน สามารถติดตั้งภายหลังได้

– ระบบงานป้องกันอัคคีภัยและระบบงานเตือนภัย เป็นระบบเตือนภัยที่มีข้อบังคับให้อาคารต้องมีการติดตั้งและเพื่อความปลอดภัยเอง FIRE PROTECTION SPRINKLER AND SMOKE ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวิศวกรตรวจสอบด้วย

-ระบบงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน หากไซต์งานนั้นมีงานตกแต่งภายในก็จำเป็นที่ต้องมีช่างเฟอร์นิเจอร์เข้าทำงานอยู่ภายในไซต์งานนี้ด้วย และมีการตรวจสอบงานโดย Interior Designer เพื่อให้งานเฟอร์นิเจอร์ที่ออกมาสวยงามถูกต้องและตรงกับแบบมากที่สุด

-ระบบงานตกแต่งทั่วไป เป็นงานประเภทที่ต้องใช้ช่างตกแต่งทั่วไป เช่น ช่างฝ้าเพดาน ช่างผนังเบา ช่างกระเบื้อง ช่างสี เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเข้าทำงานในไซต์งานที่ใกล้เสร็จแล้ว เพื่อให้งานออกมาสวยงามตามแบบที่ต้องการ

ซึ่งในหนึ่งไซต์งานก่อสร้างนั้นจะประกอบไปด้วยผู้ควบคุมงานและปฎิบัติงานดังนี้

วิศวกรควบคุม จะเป็นวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้าและงานระบบ เป็นต้น มีหน้าที่คอยวางแผนจัดการงานให้งานออกมามีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดภายใต้มาตราฐานทางวิศวกรรม เพื่อให้อาคารนั้นก่อสร้างออกมาและใช้งานได้อย่างคุณภาพนั่นเอง

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง เป็นหัวหน้าช่างที่จะคอยคุวบคุมงานที่ช่างได้ผลิตให้ถูกต้องถูกหลัก และให้แล้วเสร็จตรงตามกำหนดการด้วย รวมถึงคอยควบคุมดูแลผู้รับเหมาช่วง เช่น ประตูหน้าต่าง เหล็ก ต่างๆให้เข้ามาทำงานที่ไซต์งานอย่างมีระเบียบตามแผนและมีคุณภาพ ทั้งยังคอยดูแลเรื่องทั่วๆไป เช่นความสะอาดความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย

ช่างประเภทต่างๆ เป็นทีมช่างตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น ให้ทำงานก่อสร้างตามแผนที่ได้วางเอาไว้ให้ถูกต้องและเสร็จตรงตามเวลา

จะเห็นว่าการก่อสร้างอาคารนั้นมีขั้นตอนการทำงานต่างๆเกิดขึ้นมากมายกว่างานสำเร็จและเสร็จลุล่วงได้ตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้ การดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่มีความพร้อมในเรื่องต่างๆเหล่านี้จึงมีความสำคัญไม่น้อย และรายละเอียดของทีมงานที่ถ้าเป็นทีมงานเดียวกันนั้นการบริหารจัดการงานไนไซต์งานให้เสร็จลุล่วงได้ตามแผนงานที่วางไว้และตรงต่อเวลาจะยิ่งมีคุณภาพมากที่ดียิ่งขึ้นทีเดียวครับ

>>หัวใจของงานก่อสร้างคืออะไร คลิก

บริษัทเรารับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภทด้วยประสบการณ์การวางแผนงานความสามารถของทีมงานและทีมช่างที่มีคุณภาพประสบการณ์มากกว่า20ปี โดยท่านสามารถส่งความต้องการมาหาเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

สนใจติดต่อ งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

    • นัดดูหน้างานได้ที่ 095-864-6299
    • ส่งภาพหน้างานและพูดคุยได้ที่ Line
     เพิ่มเพื่อน
    • Email : thaimawee@hotmail.com
    • ติดตามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/weeinterior

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น